อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับชาวไทย

Registration Fees
payment before or on
อัตราปกติ
๕,๐๐๐ บาท

อัตราลด


นิสิต, นักศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ๓,๐๐๐ บาท
สมาชิกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) ๓,๐๐๐ บาท
สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย ๓,๐๐๐ บาท
สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) ๓,๐๐๐ บาท
สมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ๓,๐๐๐ บาท
บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๓,๐๐๐ บาท


gala dinner ๒,๐๐๐ บาท